Kreenholmi muusikakooli vastuvõtu tingimused ja kord

Постановление №409 (24/03/2010)

Vastuvõtmine ettevalmistusklassi
1. Ettevalmistusklassi võetakse vastu 4-6 aastaseid lapsi. Lauldakse, mängitakse, tutvutakse koolis õpetatavate pillidega.
2. Õpilased võetakse vastu katseteta, andes igaühele arenemisvõimaluse.
3. Lapse astumiseks ettevalmistusklassi esitab lapsevanem (teda asendav isik) avalduse kooli blanketil.
4. Tunnid on tasulised ja toimuvad 2 korda nädalas.


Vastuvõtmine põhikooli
1. Põhikooli võetakse vastu 7-9 aastaseid lapsi. (noorema või vanema õpilase vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon arvestades erialapilli iseärasusi)
2. Kreenholmi muusikakoolis on võimalik õppida järgmistel erialadel:
     ♪ akordion
     ♪ keelpillid (viiul, tšello, klassikaline kitarr jt.)
     ♪ klaver
     ♪ puhkpillid (flööt, klarnet, saksofon, trompet jt.)
3. Vastuvõtt kooli toimub muusikaalsuse katsete alusel.
4. Muusikaalsuse katse koosneb järgmistest komponentidest:
     ♪ vabalt valitud laul (saateta)
     ♪ rütmi järelekoputamine
     ♪ helide järelelaulmine
     ♪ mäluharjutused
5. Sisseastumiskatsed toimuvad vastavalt vajadusele kas kevadel, õppeaasta lõpus või suve lõpus, vahetult enne uue kooliaasta algust.
6. Vabade kohtade olemasolul õppeaasta jooksul on võimalik vastu võtta õpilasi lisaks.
7. Õppetöö toimub vene ja eesti keeles, õppeaeg 7 aastat.
8. Õppimine koolis on tasuline. Õppetasu suuruse kinnitab Narva Linnavolikogu. Õppemaks klaveri erialal 200 - krooni kuus, teised erialade 135 - krooni kuus.
9. Vastuvõetud õpilased arvatakse õpilaste nimekirja direktori käskkirjaga.
10. Lisa-aasta(d) on môeldud ôpilastele, kes on edukalt läbinud pôhikooli, omavad eeldusi ja on orienteeritud professionaalse muusikahariduse omandamisele ning vajavad vanuse tôttu järjepidevat ôpet kuni üleminekuni kutseharidusele.

Täpsem info kooli kantseleist tel. +372 35 718 64


Vajalikud dokumendid:
     ♪ vormikohane avaldus täidetakse kohapeal (lapsevanem, kes maksab õppetasu ja hiljem deklareerib selle koolituskuluna, märgib ka enda isikukoodi)
     ♪ lapse sünnitunnistuse koopia
     ♪ 1 foto (3 x 4)


Õpilaste Kreenholmi muusikakoolist kustutamine ja õppetöö lõpetamine
1. Õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast:
     (1) kooli või õppeetapi lõpetamisel;
     (2) lapsevanema (hooldaja) avalduse alusel;
     (3) mitterahuldavate õppetulemuste korral;
     (4) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumisel;
     (5) õppetasu võlgnevuse tõttu.
2. Õpilaste nimekirjast kustutamise aluseks on õppenõukogu otsus (punkti 1, alapunktid 3, 4 ja 5 ).
3. Lastevanemate avalduse põhjal, seoses õpilase haigusega, võib ajutiselt peatada õpilase osavõttu õppetööst.
4. Nimekirjast kustutamine vormistatakse Kreenholmi muusikakooli direktori käskkirjaga, millest informeeritakse lapsevanemaid.

Kreenholmi muusikakooli lõpetamine
1. Kool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava ja lõpukava täitmist, kui on sooritanud lõpueksamid.
2. Kooli lõpetamist tõendab kooli lõputunnistus, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.