KREENHOLMI MUUSIKAKOOLI ÕPILASTE ÕPPETASUST VABASTAMISE KORD1. Õppetasu arvestatakse alates õpilase kandmisest kooli nimekirja kuni õpilase kustutamiseni kooli nimekirjast.
2. Üldreeglina ei vabastata õppemaksust esimese klassi õpilasi.
3. Õpilase seaduslikul esindajal on õigus mõjuvatel põhjustel taotleda õppetasu maksmise tähtaja pikendamist.
4. Õppemaksusoodustust saab taotleda aktiivselt õppetöös osaleva õpilase seaduslik esindaja korraga üheks poolaastaks.
5. Õppemaksusoodustuse (15%, 25%, 50% või 75% ulatuses) taotlemiseks esitatakse alljärgnevad dokumendid – I poolaastal 15.septembriks ja II poolaastal 15.jaanuariks:
- õpilase seadusliku esindaja avaldus
- palgatõendid
- rahvastikuregistri väljavõte lapse elukohajärgsest omavalitsusest.

6. Rakendada Kreenholmi Muusikakoolis Narva linna elanikeregistrisse kantud laste puhul õppetasude vähendamisel järgmiseid põhimõtteid:
6.1. materiaalselt vähekindlustatud lapsed (vanemad või üks vanematest saab sotsiaaltoetust) vabastatakse õppetasust 75% ulatuses;
6.2. peredes, kus on kolm või enam kuni 18-aastast last: vabastatakse õppetasust 50% või 75% ulatuses;
6.3. rahvusvahelise või vabariikliku konkursi laureaadid (I, II või III koht): vabastatakse õppetasust 50% ulatuses;
6.4. samas huvikoolis õpivad ühe pere kaks last: vabastatakse õppetasust 25% ulatuses;
6.5. ühe lapse õppimise (osalemise) korral sama Kreenholmi Muusikakooli mitme eriala töös: vabastatakse õppetasust 50% ulatuses teistes ringides õppimise (osalemise) korral.

Õppetasu tuleb maksta kooli poolt esitatud arve alusel ja arvel näidatud tähtaegadel NARVA LINNAVALITSUSE KULTUURIOSAKONNA arvelduskontole nr. 221023241719, HANSAPANK või arvelduskontole nr. 10220038352011 ÜHISPANK